Loading
Moje dokumenty SGB

Klienci biznesowi

Klienci biznesowi - Kredyty Kredyty

Kredyt inwestycyjny

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego, np.:
  • Zakup gruntu i terenu.
  • Zakup budynków i budowli.
  • Rozbudowę, modernizację obiektów i budowli.
  • Zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych.
  • Zakup wyposażenia.
  • Zakup innych środków trwałych.
 • Kredyt może zostać udzielony na maksymalnie 20 lat.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości przedsięwzięcia, lub
  • 70% wartości przedsięwzięcia w przypadku wnioskodawców rozpoczynających działalność.
 • Udział własny należy zaangażować przed rozpoczęciem realizacji kredytu.,
 • Kredyt można wykorzystać jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.
 • Kredyt można spłacić jednorazowo bądź w ratach. Spłata rat kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, a jej wysokość jest uzależniona od okresu spłaty.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący.
 • Udzielany na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania.
 • Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 3 krotnych średnich wpływów na rachunek za okres ostatnich 12 miesięcy. Do okresu tego może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku.
 • W okresie trwania umowy każdorazowo po upływie kolejnego okresu jednego roku od dnia jej zawarcia zostanie automatycznie odnowiona kwota limitu kredytu na okres jednego roku bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, pod warunkiem, że:
  • pobrana zostanie prowizja określona zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.
  • na rachunku figurują wpływy pozwalające utrzymać przyznany limit na określonym poziomie.
 • Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na trzy lata dla podmiotów prowadzących inną niż rolnicza działalność gospodarcza.
 • Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego, dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej.
 • Kredyt oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej
 • Za udzielenie i obsługę kredytu bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


 

Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie:
  • Bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
  • Sfinansowanie podatku VAT w związku z realizowana inwestycją przy udziale kredytu inwestycyjnego.
 • Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie kredytu.
 • Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat
 • Kredytem można sfinansować maksymalnie:
  • 100% wartości przedsięwzięcia lub,
  • 90% wartości przedsięwzięcia w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność.
 • Spłata wykorzystanego kredytu nie daje możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty i prowizję zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


 

Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

 

Kredyt rewolwingowy

 • Kredyt przeznaczony jest dla :
 • podmiotów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą lub rolniczą

Kredyt przeznaczony jest na stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności:

 • zapasy o charakterze stałym
 • należności o charakterze stałym
 • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności

Warunki udzielenia kredytu :

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
 • złożenie wniosku o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota kredytu wyznaczana w oparciu o:

 • wysokość i częstotliwość obrotów
 • poziom zdolności kredytowej
 • rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Maksymalny okres kredytowania 36 miesięcy.

 

Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

Kredyt UNIJNY SGB

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Przeznaczony na finansowanie całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych.
 • Przy udzielaniu „Kredytów unijnych SGB” mają zastosowanie przepisy określające zakres i zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych zawarte w krajowych dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi.
 • Kwota kredytu: 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia (w uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia). Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia; w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednakże sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to ogół kosztów przedsięwzięcia, na podstawie których Jednostka Kontraktująca (instytucja przyznająca fundusze pomocowe beneficjentom) oblicza poziom należnej refundacji.
 • Maksymalny okres kredytowania – 5 lat, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu).
 • Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

 

Kredyt dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kredyt może być udzielony na remont nieruchomości stanowiącej własność wspólnot mieszkaniowych, w tym w szczególności:

 • remonty i konserwacje klatek schodowych, elewacji i dachów,
 • wymiana okien oraz drzwi wejściowych,
 • remonty i wymiana instalacji grzewczych, wodociągowych i ściekowych,
 • przebudowa klatek schodowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 • adaptacja strychów i innych pomieszczeń na częściach wspólnych,

Kwota kredytu jest uzależniona od wysokości średniomiesięcznych wpływów na fundusz remontowy. Średnia rata kredytowa (kapitał + odsetki) do spłaty nie może przekroczyć 90% wpływów na ten fundusz.

Kredytem może być sfinansowane 100% wartości przedsięwzięcia

 


Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

 

Kredyt PREFERENCYJNY

Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, budowę i modernizację budynków gospodarczych oraz inne cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.

 


Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

Gwarancja

Przeznaczenie :

 • zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta

Warunki udzielenia:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku;
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony; jest w innym banku) oraz złożenie zlecenia wystawienia gwarancji;
 • posiadanie zdolności kredytowej;
 • zawarcie umowy gwarancji;
 • ustanowienie zabezpieczenia wskazanego w umowie;
 • zapłata prowizji.

Kwota gwarancji:

 • wynika ze złożonego zlecenia, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji

Okres ważności:

 • 36 miesięcy (na drodze indywidualnej decyzji możliwe jest wystawienie gwarancji
  na okres dłuższy, jednak nie przekraczający 60 miesięcy)
Wnioski do pobrania:                 

Prowizje i opłaty:                 

Oprocentowanie:                 

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu.

Bank Spółdzielczy w Białogardzie nawiązał współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu udzielania poręczeń i gwarancji przez BGK.
Gwarancją lub poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane przez Bank.
Warunki udzielania poręczeń i gwarancji przez BGK:

 1. Podmiotem ubiegającym się o poręczenie/gwarancję mogą być Małe i Średnie Przedsiębiorstwa , jak również rolnicy (bez ograniczeń czasowych, dotyczących okresu prowadzonej działalności).
 2. Gwarancja i poręczenie spłaty kredytu udziale są w wysokości od 100.000 PLN do 10.000.000 EUR.
 3. Gwarancje i poręczenia spłaty kredytu są udzielane do wysokości 80% kwoty kredytu.
 4. Prowizja za okres roczny poręczenia/gwarancji od kwoty poręczenia/gwarancji w zależności od oceny ryzyka w całym okresie obowiązywania poręczenia/gwarancji przedstawia się następująco:
  1. Poręczenie: od 1,6% do 2,8% kwoty poręczenia/gwarancji,
  2. Gwarancja: od 2,0% do 3,4% kwoty poręczenia/gwarancji.
 5. Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
  BGK może uzależnić udzielenia poręczenia/gwarancji od złożenia dodatkowego zabezpieczenia.

Wyżej wymieniona forma zabezpieczenia zwiększa możliwość uzyskania kredytu nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach jego spłaty, a tym samym zwiększa wiarygodność kredytową Klienta.


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie