Rolnicy

Rolnicy - Kredyty Kredyty

Kredyt INWESTYCYJNY

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego, np.:
  • Zakup gruntu i terenu.
  • Zakup budynków i budowli.
  • Rozbudowę, modernizację obiektów i budowli.
  • Zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych.
  • Zakup wyposażenia.
  • Zakup innych środków trwałych.
 • Kredyt może zostać udzielony na maksymalnie 20 lat.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości przedsięwzięcia, lub
  • 70% wartości przedsięwzięcia w przypadku wnioskodawców rozpoczynających działalność.
 • Udział własny należy zaangażować przed rozpoczęciem realizacji kredytu.,
 • Kredyt można wykorzystać jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.
 • Kredyt można spłacić jednorazowo bądź w ratach. Spłata rat kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, a jej wysokość jest uzależniona od okresu spłaty.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt MIKROFIRMA

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Przychód kredytobiorcy za rok ubiegły nie może przekroczyć 3 mln zł.
 • Kredyt może być przeznaczony na wszelkie nakłady związane z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Kredytem „Mikrofirma” można sfinansować do 100% wartości inwestycji.
 • Kredyt może zostać udzielony na maksymalnie 8 lat.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Zabezpieczenie kredytu uzależnione jest od wysokości udzielonego kredytu:
  • do 100.000,00 zł kredytu – weksel In blanco, jeśli suma łącznego zadłużenia klienta ogółem stanowi do 70% wartości kredytu,
  • powyżej 100.000,00 zł kredytu – weksel In blanco, zabezpieczenie rzeczowe, poręczenie lub cesja wierzytelności.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizje zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym W Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty: 

 

Oprocentowanie:

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący.
 • Udzielany na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania.
 • Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 3 krotnych średnich wpływów na rachunek za okres ostatnich 12 miesięcy. Do okresu tego może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku.
 • W okresie trwania umowy każdorazowo po upływie kolejnego okresu jednego roku od dnia jej zawarcia zostanie automatycznie odnowiona kwota limitu kredytu na okres jednego roku bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, pod warunkiem, że:
  • pobrana zostanie prowizja określona zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.
  • na rachunku figurują wpływy pozwalające utrzymać przyznany limit na określonym poziomie.
 • Kredyt udzielany dla rolników maksymalnie na 5 lat.
 • Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego, dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej.
 • Kredyt oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej
 • Za udzielenie i obsługę kredytu bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie:
  • Bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
  • Sfinansowanie podatku VAT w związku z realizowana inwestycją przy udziale kredytu inwestycyjnego.
 • Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie kredytu.
 • Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat
 • Kredytem można sfinansować maksymalnie:
  • 100% wartości przedsięwzięcia lub,
  • 90% wartości przedsięwzięcia w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność.
 • Spłata wykorzystanego kredytu nie daje możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty i prowizję zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt "Agro"

 • Kredyt przeznaczony dla rolników indywidualnych, którzy posiadają rachunek bieżący na działalność rolniczą od 1 roku.
 • Kredyt udzielany jest z przeznaczeniem na zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliwa oraz materiału siewnego i nasadzeniowego.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe w stosunku rocznym.
 • Jako zabezpieczenie kredytu można ustanowić:
  • Weksel In blanco – jeżeli suma łącznego zadłużenia klienta ogółem stanowi do 80% wartości majątku.
  • W pozostałych przypadkach, oprócz weksla in blanco, na zabezpieczenie będzie przyjmowane inne zabezpieczenie.
 • Zalety Kredytu:
  • Niskie oprocentowanie
  • Niska prowizja
  • Proste procedury
  • Szybka decyzja
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

 • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą.
 • Kredyt można przeznaczyć na:
  • Zakup gruntów rolnych
  • Maszyn
  • Urządzeń
  • Pojazdów
  • Stada podstawowego zwierząt
  • Nasadzeń wieloletnich
  • Zakup, budowę, modernizację budynków gospodarskich
  • oraz na dodatkowe cele związane z działalnością rolniczą
 • Może być udzielny na okres do 20 lat, a w przypadku klientów poniżej 40 roku życia nawet na 25 lat.
 • Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 18 miesięcy.
 • Niski wkład własny wynoszący 15%, a w przypadku zakupu gruntów zaledwie 10%.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Za udzielenie kredytu bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt inwestycyjny "ZAKUP ZIEM"

 • Kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości rolnych.
 • Kredyt udzielany rolnikom indywidualnym i podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, którzy posiadają:
  • Polisy ubezpieczenia upraw i budynków w gospodarstwie.
  • Aktywny rachunek bieżący w banku, na który wpływają przychody z produkcji rolnej i dopłaty bezpośrednie.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Wymagane zabezpieczenia:
  • Weksel In blanco.
  • Hipoteka na nabywanych nieruchomościach.
  • Cesja praw polisy ubezpieczeniowej.
 • Zalety Kredytu:
  • Niskie oprocentowanie.
  • Niska prowizja.
  • Długi okres spłaty.
  • Szybka decyzja.
 • Za udzielenie kredytu bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt płatniczy

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Kredyt udzielany podmiotom gospodarczym, jako doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych z terminem spłaty nie przekraczającym 90 dni.
 • Kredyt może być również udzielony klientom przystępującym do przetargów z przeznaczeniem na wpłatę wadium.
 • Oprocentowanie zgodnie z tabelą oprocentowania obowiązującą w Baku Spółdzielczym w Białogardzie.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Baku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt UNIJNY SGB

 • Kredyt przeznaczony jest dla:
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Osób prawnych.
  • Rolników
  • Innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.
 • Przeznaczony na finansowanie całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych.
 • Przy udzielaniu „Kredytów unijnych SGB” mają zastosowanie przepisy określające zakres i zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych zawarte w krajowych dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi.
 • Kwota kredytu: 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia (w uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia). Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia; w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednakże sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to ogół kosztów przedsięwzięcia, na podstawie których Jednostka Kontraktująca (instytucja przyznająca fundusze pomocowe beneficjentom) oblicza poziom należnej refundacji.
 • Maksymalny okres kredytowania – 5 lat, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu).
 • Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt krótkoterminowy na działalność rolniczą "POD WPŁYWY"

 • Kredyt udzielany rolnikom, którzy:
  • Posiadającym gospodarstwo rolne.
  • Prowadzącym produkcję rolną. Posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 1 roku, na który wpływają należności z tytułu sprzedaży produkcji rolnej.
 • Warunkiem otrzymania tego kredytu jest udokumentowanie spodziewanego wpływu środków ze sprzedaży produkcji rolnej.
 • Wysokość kredytu zależy od wysokości spodziewanego wpływu i nie może być wyższa niż 95% tego wpływu.
 • Kredyt udzielany maksymalnie na 3 miesiące.
 • Kredyt spłacany jednorazowo, kapitał razem z odsetkami.
 • Zabezpieczeniem kredytu jest:.
  • Weksel z deklaracją majątkową.
  • Zlecenie spłaty kredytu z rachunku bieżącego.
 • Kredyt oprocentowane według stałej stopy procentowej.
 • Za udzielenie kredytu bank pobiera opłaty zgodnie z taryfa Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt obrotowy „ROLNIK” na zakup środków do produkcji rolnej

 • Kredyt przeznaczony dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.
 • Kredyt udzielany na zakup środków do produkcji oraz na uregulowanie innych wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa, w szczególności na zakup:
  • Nawozów mineralnych.
  • Środków ochrony roślin.
  • Materiału
  • Nasion warzyw.
  • Zwierząt hodowlanych.
  • Paliwa na cele rolnicze.
  • Części zamiennych do maszyn rolniczych.
 • Maksymalna wysokość kredytu określana jest w zależności od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa według nakazu płatniczego oraz umów dzierżawy gruntów zawartych co najmniej na okres kredytowania i wynosi do 2.500,00 zł na 1 ha użytków rolnych i nie może być wyższa niż 350.000,00 zł.
 • Maksymalny okres kredytowania –  do 2 lat, przy czym kredyt spłacany co najmniej w dwóch ratach rocznych, w tym jedna w wysokości co najmniej 25% zrealizowanego kredytu.
 • Kredytobiorca ma obowiązek udokumentować fakturami i innymi dowodami zakupu 50% kwoty wykorzystanego kredytu w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy. Wymagana do udokumentowania kwota kredytu może  być w 50 % rozliczona  umowami kupna – sprzedaży.
 • W przypadku braku części lub całości wymaganego udokumentowania wykorzystania kredytu w wyznaczonym terminie, od całej kwoty zrealizowanego kredytu – od dnia realizacji do dnia spłaty – zostaną naliczone odsetki według stopy procentowej w wysokości 1,25 stopy procentowej, jak dla kredytu „Mikrofirma” do 3 lat.
 • Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.
 • Bank za udzielenie kredytu pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie:

 

Kredyt PREFERENCYJNY

Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, budowę i modernizację budynków gospodarczych oraz inne cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.

 


Wnioski do pobrania:

Prowizje i opłaty:

Oprocentowanie: