Loading
Moje dokumenty SGB

Pakiet informacyjny Pakiet informacyjny

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białogardzie

Ocena funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Informacja o stosowaniu Ładu Korporacyjnego

Sprawozdanie finansowe banku na 31.12.2022 r.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.

Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2022 r.

Pakiet informacyjny dotyczący wskaźników referencyjnych.

Statut Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku

Płatności w Europie

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Białogardzie

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Zasady Etyki w Banku Spółdzielczym w Białogardzie


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie