Loading
Moje dokumenty SGB

Rolnicy

Rolnicy - Ubezpieczenia Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie rozszerzające ochronę o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

Główne zalety ubezpieczenia

 • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
 • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
 • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
 • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
 • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
 • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
 • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
 • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
 • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne może obejmować:


obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego


obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych


dobrowolne ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

3 warianty:

 • Podstawowy
 • Rozszerzony
 • All Risks
 

Porównanie wariantów


dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • dewastacja

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia:

 • w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego
 • w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników

dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • kosztów leczenia Ubezpieczonego i pakietu świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwami nieszczęśliwego wypadku

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • grad,
 • deszcz nawalny i huragan,
 • susza.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

UBEZPIECZENIE MASZYN ROLNICZYCH

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.

Użytkujesz maszyny rolnicze, wykonujesz usługi międzysąsiedzkie – zapytaj o możliwe rozszerzenia dla oferowanych pakietów.

Główne zalety ubezpieczenia

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej
 • dostępne umowy wieloletnie
 • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco
 • brak potrącania amortyzacji części zamiennych w zależności od wybranego wariantu
 • klauzula ochrony od szkód w szybach
 • możliwość zniesienia udziałów własnych
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

Główne zalety ubezpieczenia

 • zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej
 • dostępne umowy wieloletnie
 • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco
 • brak potrącania amortyzacji części zamiennych w zależności od wybranego wariantu
 • klauzula ochrony od szkód w szybach
 • możliwość zniesienia udziałów własnych
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

Zakres ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Generali Agro Ekspert:

 • Agro Casco
 • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ogień i inne zdarzenia losowe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Porada Prawna
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich

 

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję stada oraz sytuację finansową gospodarstwa.

Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta.

Główne zalety ubezpieczenia

 • możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie
 • dopłata do składki z budżetu państwa do 65%
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji lub porażenia prądem
 • wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi
 • podstawowa ochrona zwierząt gospodarskich w atrakcyjnej cenie

Zakres ubezpieczenia

Gatunki zwierząt, które podlegają ubezpieczeniu:

 • bydło,
 • świnie,
 • owce,
 • kozy,
 • konie,
 • drób.

Zakres ubezpieczenia obejmuje poniższe ryzyka:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawina,
 • ubój z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • akcję ratowniczą, wyburzenie lub odgruzowanie, prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • zanieczyszczenie lub skażenie bezpośrednio spowodowane zdarzeniami, o których mowa powyżej,

Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji i porażenia prądem.

UBEZPIECZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Czy kiedykolwiek Tobie lub Twojemu sąsiadowi zdarzyło się przegrzanie stada?

Czy obawiasz się wykrycia serotypów Salmonelli z każdym nowo wstawionym stadem?

A może obawiasz się blokady w związku z występowaniem ptasiej grypy?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to mamy odpowiednią ofertę dla Ciebie.

Główne zalety ubezpieczenia

 • 5% zniżki na ubezpieczenie ptasiej grypy w pakiecie (wariant podstawowy, Ptasia Grypa, Salmonella)
 • klauzula Ptasiej Grypy możliwa do wykupienia samodzielnie
 • 30 dni karencji dla ryzyka chorób
 • możliwość ubezpieczenia różnych kierunków produkcji, także kaczek i gęsi
 • atrakcyjne składki za wariant podstawowy
 • franszyza redukcyjna liczona na cykl
 • likwidacja szkód przez profesjonalistów z branży agro
 • odpowiadamy tak długo, jak trwają negatywne skutki na produkcję, maksymalnie do 12 miesięcy od zajścia zdarzenia
 • w przypadku ptasiej grypy odpowiadamy również wtedy, gdy Twoja ferma jest na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej.

W wariancie podstawowym odpowiadamy za:

 • awarię urządzeń wentylacyjnych,
 • przepięcia w instalacji elektrycznej,
 • przegrzanie,
 • zatrucie stada,
 • panikę stada indyków.

Zakres możesz rozszerzyć o wiele klauzul dodatkowych.

PTASIA GRYPA

Szkody powstałe w wyniku wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu (Ptasia grypa, Rzekomy pomór, Pryszczyca).

Obejmuje straty wynikające z przedłużenia cyklu, utylizacji zwierząt, restrykcji obowiązujących w okręgu zapowietrzonym i zagrożonym, różnicy cen sprzedaży, dezynfekcji, transportu oraz inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

CHOROBY REJESTROWANE

Szkody powstałe w wyniku zakażenia stada chorobą wyszczególnioną w Załączniku nr 2 OWU (Chlamydioza, choroba Gumboro, choroba Mareka, Mykoplazmy).

Obejmuje koszty utylizacji zwierząt, leczenia, różnicy cen sprzedaży oraz inne koszty pośrednie powstałe na skutek zaistniałego zdarzenia.

SALMONELLA

Straty związane z zakłóceniem produkcji, różnicą cen sprzedaży, transportem, oczyszczaniem i odkażaniem budynku oraz inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

HISTOMONOZA

Ubezpieczenie obejmuje straty związane z utylizacją zwierząt, leczeniem, różnicą cen sprzedaży oraz inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

SZKODY POŚREDNIE

Straty związane z restrykcjami w przemieszczaniu na obszarach, na których znajdują się dostawcy i odbiorcy produktów pochodzenia zwierzęcego, z którymi jesteś związany umową. Są to koszty związane z różnicą cen, utylizacją ptaków i inne koszty pośrednie powstałe wskutek zdarzenia.

GENERALI AGRO FIRMA

W ramach ubezpieczenia Generali Agro Firma przygotowaliśmy ofertę Agrofirma – dla najbardziej wymagających klientów z sektora rolnego.

Mieszalnie pasz, hodowcy trzody chlewnej, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mięsa i drobiu – to dla tych klientów grupa naszych specjalistów stworzyła ubezpieczenie, które umożliwia pełną ochronę prowadzonej działalności.

Skorzystać z oferty mogą ci, których działalność sklasyfikowana jest w ramach sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).

Główne zalety ubezpieczenia

 • solidna likwidacja szkód
 • ubezpieczysz słomę, siano i trawy energetyczne składowane w budynkach
 • atrakcyjny system zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki
 • ochroną obejmiesz nawet swoje zwierzęta gospodarskie – nie tylko od ognia i innych zdarzeń losowych, ale również od porażenia prądem

Zakres ubezpieczenia

Oferta Agrofirma może obejmować ubezpieczenie:

 1. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
 • wariant Basic – deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi
 • wariant Standard – zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie
 1. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 2. sprzętu elektronicznego
 3. odpowiedzialności cywilnej (w tym m.in. odpowiedzialność za szkody w środowisku)
 4. utraty dochodu

 

 

 

 


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie