Loading
Moje dokumenty SGB

Klienci indywidualni

Klienci indywidualni - Kredyty Kredyty

Karty kredytowe

Karta kredytowa jest rodzajem limitu kredytowego udzielonego w formie linii kredytowej na okres ważności  karty głównej tj. 4 lata, przy czym po tym okresie następuje automatyczne odnowienie kredyt na taki sam okres i tę samą kwotę.

Wysokość limitu można ustalić w przedziale od 1.000,00 zł do 20.000,00 zł. Przy czym maksymalny limit ustalany jest indywidualnie na podstawie dochodów klienta i jest to trzykrotność średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy ustalonych na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy.

Informacja o wysokości obowiązującego limitu kredytowego podawana jest na miesięcznym zestawieniu transakcji przesłanym posiadaczowi karty. Zestawienie generowane jest pierwszego dnia roboczego następującego po dniu rozliczeniowym ustalonym indywidualnie dla każdego posiadacza karty głównej. Klient może indywidualnie ustalić dzień generowania miesięcznego zestawienia transakcji i może to być: 1,7,14,21 dzień miesiąca.

Zestawienie transakcji zawiera minimalną kwotę do zapłaty, termin płatności (dzień spłaty) oraz numer rachunku spłaty karty.

Spłata karty:

Klient zobowiązany jest do dokonywania spłaty co najmniej minimalnej kwoty spłaty, która wynosi  –  5% wysokości zadłużenia, jednak nie mniej niż  50 zł. Za datę spłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek spłaty karty.

Odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego limitu kredytowego obejmują:

 • Odsetki od transakcji gotówkowych,
 • Odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim zestawieniu transakcji.

Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania odsetek przez Bank.

Korzyści:

 • Masz nieograniczony dostęp do środków w wysokości ustalonego kredytu.
 • Możesz skorzystać z okresu bezodsetkowego, na zasadach określonych w umowie.
 • Nie płacisz odsetek za transakcje bezgotówkowe, gdy dochowujesz ustalonego wcześniej terminu spłaty należności.
 • Każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki.
 • Kartą kredytową możesz płacić w każdym punkcie wyposażonym w terminal płatniczy, np. w hotelu, na stacji paliw.
 • Możesz płacić za zakupy dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie.
 • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure.
 • Na całym świecie możesz wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych logo MasterCard lub VISA.
 • Z karty możesz korzystać przez 4 lata; po tym okresie dostaniesz od banku zupełnie nową kartę.
 • Zadłużenie spłacasz tak jak Ci wygodnie – jednorazowo lub w dowolnych ratach.
 • Gwarantujemy Ci całodobową pomoc w razie utraty karty.

Opłaty:

 • Za wydanie i obsługę kart kredytowych Bank pobiera prowizje zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Dostępne karty kredytowe: VISA i MASTERCARD

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:              

 

 

 

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

 

 

Kredyt gotówkowy

 • Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne.
 • O kredyt w naszym banku mogą ubiegać się obecni jak i nowi klienci.
 • Maksymalny okres kredytowania to 7 lat (84 miesiące).
 • Aby otrzymać kredyt należy spełnić cztery warunki:
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać zdolność kredytową
  • posiadać pozytywną ocenę wiarygodności,
  • posiadać udokumentowane źródła dochodów.
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodów Kredytobiorcy i nie może przekroczyć 20 – krotności miesięcznego dochodu netto, w przypadku, gdy dochodem jest emerytura lub renta (maksymalnie 255.550,00 zł), maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 15 – krotności dochodu netto(maksymalnie 255.550,00 zł).
 • Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń:
  • Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • Ubezpieczenie,
  • Poręczenie,
  • inne.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Za udzielenie kredytu pobierana jest prowizja przygotowawcza zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:              

 

 

 

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

 

 

Kredyt konsolidacyjny

 • Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:
  • spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych;
  • na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu;
 • Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest dla osób które:
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyły 18 rok życia,
  • są wiarygodne i posiadają zdolność kredytową,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadają źródło dochodów dające gwarancje całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • Maksymalna kwota uzależniona jest od:
  • Zdolności kredytowej kredytobiorcy,
  • Wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
 • Kredyty konsolidacyjne udzielane są na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat), wliczając w to okres karencji.
 • Kredyt konsolidacyjny umożliwia wybór różnych form zabezpieczenia:
  • Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  • Poręczenie.
  • Ubezpieczenie.
  • Hipoteka.
  • Cesja praw z umowy ubezpieczenia.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
 • Bank za udzielenie kredytu pobiera prowizję zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:              

 

 

 

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

 

 

Kredyt mieszkaniowy

 • Kredyt Mieszkaniowy przeznaczony jest dla osób które:
  • Są klientami naszego Banku bądź planują nimi zostać
  • Ukończyły 18 rok życia
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • są wiarygodne i posiadają zdolność kredytową
  • posiadają obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadają źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
  • posiadają miejsce zamieszkania lub realizuje inwestycję na terenie działania Banku
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 800.000,00 zł i uzależniona jest od:
  • zdolności kredytowej kredytobiorcy
  • wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenia spłaty kredytu
  • wysokość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości
 • Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na okres od 36 miesięcy (3 lata) do 420 miesięcy (35 lat)
 • Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:
  • hipoteka ustanowiona na nieruchomości
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej (WIBOR3M +marża banku) przy czym:
  • Marża banku może zostać obniżona:
   • obniżona o 0,2 w przypadku posiadania lub otwarcia ROR wraz z kartą debetową i bankowością elektroniczną
   • obniżona o 0,1 w przypadku zakupu ubezpieczenie na życie
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizje przygotowawczą zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • Budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej.
 • Przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne.
 • Nabycie nieruchomości mieszkalnej.
 • Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny.
 • Zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną.
 • Wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne.
 • Nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości.
 • Inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
 • Cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionym celem kredytowania.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:              

 

 

 

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

 

 

Kredyt w ROR

 • Kredyt w ROR przeznaczony jest dla osób fizycznych które:
  • Posiadają w Banku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarły umowę o prowadzenie rachunku i przedstawią historię rachunku z banku w którym dotychczas rachunek posiadały.
  • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Posiadają zdolność kredytową.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.
 • Kredyt jest udzielany maksymalnie na 5 lat przy czym odnawia się co 12 miesięcy.
 • Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej.
 • Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń:
  • Gwarancją spłaty są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR.
  • Prawne zabezpieczenie np. weksel, ubezpieczenie, poręczenie.
 • Bank za udzielenie i obsługę kredytu pobiera prowizje zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.


Wnioski do pobrania:              

 

 

 

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

 

 

Pożyczka hipoteczna

 • Pożyczka hipoteczna może być przeznaczony na dowolny cel.
 • Aby otrzymać pożyczkę hipoteczną należy:
  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Mieć skończone 18 lat.
  • Posiadać zdolność kredytową.
  • Posiadać źródło dochodów, dające gwarancję całkowitej, terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami.
  • Posiadać miejsce zamieszkania na terenie działania banku.
 • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od:
  • Zdolności kredytowej kredytobiorcy.
  • Wartości nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
  • Kwota pożyczki hipotecznej nie może przekroczyć 300.000,00 zł.
 • Pożyczka hipoteczna udzielona jest na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 240 miesięcy (20 lat).
 • Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest:
  • Hipoteka na nieruchomości.
  • Przelew wierzytelności na rzecz Banku z ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
 • Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizje zgodnie z Taryfa Prowizji i Opłat obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:              

 

 

 

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

 

 

Kredyt EKO

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu 50 000,00 zł

Maksymalny okres kredytowania 84 miesięcy.

Kredyt przeznaczony jest na :

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Wnioski do pobrania:              

Prowizje i opłaty:              

 

 

 

Oprocentowanie:              

 

 

Kredyt na TAK

 • Prowizja od kredytu O %  – TAK
 • Stałe oprocentowanie – TAK
 • Szybka decyzja – TAK
 • Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne.
 • O kredyt w naszym banku mogą ubiegać się obecni jak i nowi klienci.
 • Maksymalny okres kredytowania to 5 lat (60 miesiący).
 • Aby otrzymać kredyt należy spełnić cztery warunki:
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • posiadać pozytywną ocenę wiarygodności,
  • posiadać udokumentowane źródła dochodów.
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodów Kredytobiorcy i nie może przekroczyć  – 50 000 00 zł
 • Formy zabezpieczenia :
  • Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • Ubezpieczenie wszystkich kredytobiorców w co najmniej minimalnym zakresie
  • Poręczenie,
  • inne.
 • Kredyt oprocentowany jest według stałego oprocentowania

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

RRSO „Kredyt na TAK”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego „Kredyt na TAK” wynosi 12,21%, całkowita kwota kredytu 7.000  zł., całkowita kwota do zapłaty 7.828,70 zł., oprocentowanie stałe 9,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 828,70 zł. (w tym: prowizja 0,00 zł., odsetki 722,70 zł., ubezpieczenie kredytobiorcy 106,00 zł.), 22 równe raty miesięczne po 335,77 zł, ostatnia 23 rata wyrównująca 335,76 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03 marca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Wnioski do pobrania:              

Prowizje i opłaty:              

 

 

Oprocentowanie:              

 

 


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie