Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku

24 maja 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 11 czerwca 2019 roku  o godz. 10.00 w lokalu restauracji „JUBILATKA”
w Białogardzie, ul. 1 Maja 74 odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie:
  • Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
   w Białogardzie”,
  • „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białogardzie”,
  • „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu
   w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”,
 9. Przedstawienie:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok,
  • Sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok, wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r., wraz
  z oceną funkcjonowania zasad Ładu Korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku,
 • uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”.
 • uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego
  w Białogardzie”.
 • uchwalenia „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”.
 • oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2018 r.
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
  za 2018 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
 • przyjęcia kierunków działalności,
 • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białogardzie,
 1. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2018 rok, opinia biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Centrali Banku.                                                                               

Zarząd Banku

Powrót