Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku

13 lipca 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w lokalu restauracji „Bistro Jajo” w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 12  odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok,
  • Sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, wraz
  z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.
 9. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r., wraz
  z oceną funkcjonowania zasad Ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
  za 2019 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
 • przyjęcia kierunków działalności,
 • uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
  w Białogardzie
  ”.
 • uchwalenia „Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
  w Białogardzie
  ”.
 1. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:
 • podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
 1. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2019 rok, opinia biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu
w Centrali Banku.                       
                                                                       

Zarząd Banku

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie