Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku

30 maja 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w lokalu restauracji „Bistro Jajo” w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 12 odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok,
  • Sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok, wraz
  z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego, oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oraz oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2022 r., wraz z oceną funkcjonowania Zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku oraz oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
   za 2022 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Bank Spółdzielczego w Białogardzie,
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku,
  • przyjęcia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku,
 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, Sprawozdanie biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Centrali Banku.

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie