Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku

14 czerwca 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w lokalu restauracji „Bistro Jajo” w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 12 odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
2) Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie:
1) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 rok,
2) Sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze Sprawozdaniem biegłego
rewidenta oraz projektami uchwał.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok, wraz
z Oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego, Oceną funkcjonowania polityki
wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oraz informacją o działalności
Komitetu Audytu.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r., wraz
z oceną funkcjonowania Zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń
w Banku,
2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
za 2020 rok,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.,
4) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
5) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
6) przyjęcia kierunków działalności,
7) uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Białogardzie”,
8) uchwalenia „Zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białogardzie”,
9) zbycia nieruchomości w Barwicach,
10) zbycia nieruchomości w Barwicach.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż Sprawozdanie finansowe za 2020 rok,
Sprawozdanie biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu
w Centrali Banku.


Zarząd Banku

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie