BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE
O banku
Placówki i bankomaty
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Unia Europejska

strona główna | Klienci indywidualni | Kredyty
Niedziela 24 Września 2017, 01:30
Imieniny:Gerard, Gerarda, Gerhard, Maria, Teodor, Tomir, Uniegost


Kredyty konsumpcyjne

Kredyty konsumpcyjne

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie 

KREDYT GOTÓWKOWY

do 2 lat

powyżej  2 lat do 5 lat

powyżej  5 lat do 7 lat

„SPECJALNY”

 

WIBOR 12M + 4,30%

WIBOR 12M + 5,30%

WIBOR 12M + 5,70%

5,01%

KREDYT MIESZKANIOWY

WIBOR 3M + marża

Kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

marża banku

do 50%

1,95

od 50% do 80%

2,45

powyżej 80%

2,95

Marża Banku wskazana w powyższej tabeli zostanie:

1)      obniżona o 0,2 w przypadku posiadania lub otwarcia ROR wraz z kartą debetową i bankowością elektroniczną.

2)      obniżona o 0,1 w przypadku zakupu ubezpieczenie na życie.

3)      podwyższona o 0,07 w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu (obowiązuje w okresie objętym ubezpieczeniem niskiego wkładu).

KREDYT KONSOLIDACYJNY

WIBOR 12M + 6,25%

POŻYCZKA HIPOTECZNA

WIBOR 12M + 5,35%

KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW / PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SAN. / LIKWIDACJI SZAMB
Z DOTACJĄ WFOŚIGW
o stałym oprocentowaniu

8,0%

KREDYT ODNAWIALNY W ROR

WIBOR 12M + 7,75%

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu gotówkowego:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000,00zł, okres kredytowania 23 miesiące, miesięczna równa rata kredytu wynosi 241,90zł, roczne oprocentowanie nominalne 10,9%, kwota odsetek 563,77zł, prowizja za udzielenie kredytu 3,5% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,66%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.738,77zł.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.04.2013.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu odnawialnego:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 2.500,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, roczne oprocentowanie nominalne 11,9%, kwota odsetek 569,76zł*, prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1% odnawianej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 16,70%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 3219,76zł*.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.04.2013.

 

* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Karty kredytowej:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 2.000,00zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 19%, kwota odsetek 1.19,84zł*, prowizja za udzielenie kredytu 0% całkowitej kwoty kredytu, opłata roczna za używanie karty wynosi 55zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 25,90%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 3.739,84zł*.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.04.2013.

 

* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu „SPECJALNY”:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000,00zł, okres kredytowania 23 miesiące, , pierwsza rata kredytu wynosi 217,42zł, kolejne miesięczne raty kredytu wynoszą 217,39zł, roczne oprocentowanie nominalne 6,6%, kwota odsetek 309,81zł, prowizja za udzielenie kredytu 3,5% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 67,85zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,92%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.552,66zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 23.04.2015 r.

KREDYT GOTÓWKOWY

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne. Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 84 miesiące.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

·         weksel in blanco,

  • poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego,
  • cesja praw z ubezpieczenia na życie,
  • inne.

Wybór formy zabezpieczenia jest negocjowany z Kredytobiorcą.

 

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

1)      budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

2)      przebudowę pomieszczeń  lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

3)      nabycie nieruchomości mieszkalnej,

4)      przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,

5)      zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

6)      wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

7)      całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w pkt 1-6,

8)      refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,

9)      nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

10)    inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

11)    cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionym celem kredytowania.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na jeden lub kilka celów pod warunkiem, że dotyczą one tej samej nieruchomości mieszkalnej.

 

Kredyty mieszkaniowe udzielane są w miesiącach na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 420 miesięcy (35 lat), wliczając w to okres karencji. Karencja może być stosowana przez okres nie dłuższy niż 36 miesiące.

 

Maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego uzależniona jest od zdolności kredytowej i nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości oraz nie może przekraczać 800.000zł.

 

Kredytobiorca korzystający z kredytu mieszkaniowego zobowiązany jest do prawnego zabezpieczenia kredytu poprzez:

1)     hipoteka na nieruchomości,

2)     przelew wierzytelności na rzecz Banku z ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Bank może udzielić kredytu mieszkaniowego do wysokości 100%  wartości nieruchomości, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:

1)    ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

2)     innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank.

 

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami może odbywać się miesięcznie, według jednej z metod określonej w umowie:

1)      w równych ratach kapitałowo – odsetkowych,

2)      w równych ratach kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia.

 

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:

1)     spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych,

2)      na dowolny cel konsumpcyjny – do 30% kwoty kredytu.

Kredyty konsolidacyjne udzielane są w miesiącach  na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 300 miesięcy (25 lat), wliczając w to okres karencji.

Karencja może być stosowana wyłącznie w kredytach mieszkaniowych i konsolidacyjnych przez okres nie dłuższy niż 36 miesiące.

 

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel!

Dzięki Naszej pożyczce hipotecznej sfinansujesz każdy wydatek: edukację dzieci, wakacyjny wyjazd, zakup samochodu czy nowych mebli do domu. Formą zabezpieczenia pożyczki hipotecznej jest hipoteka na Twoją nieruchomość (mieszkanie, dom lub działkę).

 

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) oraz nie dłuższy niż 240 miesięcy (20 lat). 

 

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego uzależniona jest od zdolności kredytowej i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości oraz nie może przekraczać 300.000zł.

 

KREDYT ODNAWIALNY W ROR

Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR może uzyskać w Oddziale Banku kredyt odnawialny.
Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR spełniającemu następujące warunki:

  • posiada ROR w Oddziale Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
  • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody, lub dochody z tytułu emerytury, lub renty,
  • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni,
  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR.

Kredyt ten jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu.

Automatyczne odnowienie przyznanego limitu nastąpi wtedy, gdy wpływy na ROR z ostatnich 3 pełnych miesięcy będą nie mniejsze niż kwota limitu zawartego w umowie.

Z tytułu automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku.

Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie do 12 miesięcy. Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR.

Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy.

 

DOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE W ROR

Posiadacz ROR (z wyłączeniem ROR osób małoletnich), który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może ubiegać się o zgodę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego do wysokości nie przekraczającej 1.000 zł. 

Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od kwoty stałych wpływów na ROR i nie może przekroczyć 50% stałych wpływów na ROR, obliczonych jako średnia za ostatnie trzy miesiące.

Dopuszczalne saldo debetowe powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania. Dopuszczalne saldo debetowe ma charakter odnawialny, co oznacza, że po spłacie salda w ciągu 30 dni Posiadacz ROR ma prawo ponownego zadłużenia się do wysokości określonego limitu.

 

KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW / PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SAN. / LIKWIDACJI SZAMB Z DOTACJĄ WFOŚiGW

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji związanych z zakupem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączenia kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji przydomowego szamba.

·         Kredytobiorcą mogą być osoby fizyczne.

·         Kredytobiorcy będą mogli otrzymać dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

·         Dotacja jest przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez bank i wynosi do 40% kosztu całkowitego.

·         Bardzo atrakcyjne oprocentowanie.

 

KARTA KREDYTOWA

Karty VISA i MASTERCARD są międzynarodowymi kartami kredytowymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą transakcji:

1)  z fizycznym użyciem karty:

a)   płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty wyposażonych w Terminale POS lub Imprintery,

b)   wypłaty gotówki w kasach banków i Bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN,

2)  bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), które wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu tzw. wartość CVV2/CVC2):

a)  operacje zapłaty Kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO),

b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu.

 

W przypadku dokonywania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez Internet zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących sprzedaży na odległość i przyjmujących płatności kartami oraz zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa.

Posiadacz/Użytkownik karty nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej ważności, jeżeli nie ma pewności, w jaki sposób te dane mogą zostać wykorzystane lub jeżeli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione.

Bank nie pobiera opłat za wydanie karty.

 SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP4,2746
3,5651
3,6807
4,8369


KALKULATORY:

O banku
Historia banku
Misja banku
Władze banku
Sytuacja ekonom.-finansowa
Galeria
Dokumenty
Placówki
Bankomaty
Środki pieniężne
Kredyty
Tabela prowizji i opłat
Punkt Doradztwa Unijnego
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Lokaty
Kredyty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Home Banking
SMS banking
Karty płatnicze
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www.bsbialogard.pl za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.bsbialogard.pl. Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji serwisu Internet Banking. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Szczegóły w Polityce cookies” Polityka Cookies .