Aktualności

Zmiany w zakresie świadczonych usług Banku Spółdzielczego w Białogardzie

26 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu następujących zmian w zakresie świadczonych usług:

 1. Od dnia 8 sierpnia 2018 roku będzie obowiązywał nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.

Poniżej, wykaz najważniejszych zmian w regulaminie:

 1. dostosowanie zapisów do wymogów wynikających z ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o
  zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dyrektywa PAD i
  rachunek podstawowy);
 2. dostosowanie zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE;
 3. dostosowanie zapisów do wymogów wynikających z ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie
  informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);
 4. wprowadzenie do oferty kart walutowych do rachunków;
 5. wprowadzenie zapisów dotyczących aplikacji mobilnej Portfel SGB;
 6. nowa usługa PIN na SMS;
 7. dodanie zapisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

      2.  Od dnia 8 sierpnia 2018 roku będzie obowiązywała nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i
            usługi bankowe świadczone w walucie krajowej.

 

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:

Zapoznaj się ze zmianami i podejmij decyzję, czy je akceptujesz. Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu i Taryfy nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia 8 sierpnia 2018 roku. Przed datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.

Informujemy również, że od 8 sierpnia 2018 roku będzie obowiązywała nowa stawka oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących osób fizycznych (ROR 0,15%).

Powrót